KDU.breadcrumbs.homeAktuality 2015 Krňovická křižovatka
Zpět

Krňovická křižovatka

Přidáno 30. 9. 2015
Ilustrační foto
Vyjádření MO KDU-ČSL Třebechovice p/O
Zastupitelstvo města schválilo řešení krňovické křižovatky jako průsečné, doplněné o podchod pro chodce a cyklisty. S tímto řešením však nesouhlasíme.

Silnice I. třídy I/11 je součástí silniční sítě nadregionálního významu. Musí tedy vyhovět požadavkům na maximalizaci její propustnosti a zajištění plynulosti dopravy v celé její délce. Z hlediska šířkového uspořádání se u silnic této kategorie přepokládá minimálně takzvaný střídavý trojpruh (ten je již připravován v úseku Třebechovice – Týniště).  Kapacita takové komunikace může být využita pouze za předpokladu, že nebude přerušována dopravními omezeními, která si vynutí snížení rychlosti či zúžení komunikace. Toho lze u komunikace těchto parametrů dostáhnout mimoúrovňovým křížením. To je již navrženo u plánované přeložky silnice I./11  u Nepasic. Z uvedeného vyplývá, že dopravní napojení našeho města na silnici I./11, včetně propojení s místními částmi bude ve výhledu nutno řešit mimoúrovňovým křížením. Všechna ostatní řešení jsou jen přechodným provizoriem.

Proč ne průsečnou křižovatku

Zastupitelstvo města schválilo řešení krňovické křižovatky jako průsečné, doplněné o podchod pro chodce a cyklisty. S tímto návrhem nesouhlasíme z následujících důvodů:

  • Bezpečnost - upřednostňuje se plynulost a rychlost dopravy v hlavním směru na úkor bezpečného propojení Třebechovic s místní části Krňovice. Rozšířením křižovatky o odbočovací a přípojné pruhy bude příčný přejezd a zejména odbočení nákladních souprav od Krňovic na Hradec Králové ještě méně bezpečný než dosud.

  • Rozhodování na základě chybných informací - veřejnost a někteří zastupitelé dodnes žijí v přesvědčení, že má být realizována křižovatka doporučená znaleckým posudkem zpracovaným odborníky z ČVUT Praha. Není to pravda. V uvedeném posudku byla doporučena průsečná křižovatka se zákazem odbočení do Třebechovic ve směru od Hradce Králové. Zastupitelstvem schválená úprava nebyla předmětem uvedeného posudku a ani nebylo provedené porovnání schválené varianty s kruhovým objezdem.

  • Úrovňové křížení neodpovídá požadovaným cílovým parametrům na křížení se silnicí I./11, je třeba ho vnímat jako provizorium a v tom případě musí být důsledně upřednostněn požadavek bezpečnosti před rychlostí průjezdu. Navíc je zde velké riziko, že Ředitelství silnic a dálnic v reakci na bezpečností situaci uplatní svůj původní záměr, tj. uzavření Pardubické ulice nebo alespoň zákaz odbočení do Třebechovic ve směru od Hradce Králové.

Jak dál

  • Odstoupit od záměru výstavby průsečné křižovatky a provést dopravně bezpečnostní studii kruhového objezdu doplněného podchodem pro chodce a cyklisty.

  • Zpracovat dopravní studii, která bude řešit bezpečné propojení města s místními částmi a napojení na silnici I./11 s výhledem do roku 2040. Příjezd do města ve směru od Hradce Králové z mimoúrovňové křižovatky u Nepasic musí být doplněn ještě dalším, který obslouží východní část města (odbočka u benzinové pumpy ve směru na Petrovice vzhledem ke vzdálenosti od obsluhovaného území považujeme za nevhodnou).

  • Na základě takto zpracované studie vytvořit a do územního plánu zapracovat příslušné územní rezervy.